Men before ±1945

P-C Paris - 4743

m0004

ARS - 7508

m0003

P-C Paris - 7005

m0001_001

FOX Paris - 5587

m0002

Gustav. Othmer

m9001